Contacts

5370 Dryanovo, Stadium Sq.
Phone: +359 676 722 45, Mobile: +359 885 67 07 07
Manager: +359 885 67 07 57
Reservations: parkhoteldryanovo@abv.bg
Marketing: office@parkhoteldryanovo.com